informazione

Nuovo Ambulatorio Infermieristico Vulnologico in Romania

Dopo un’esperienza italiana durata circa 15 anni nel territorio bergamasco, la collega Infermiera Coordinatrice specializzata in Wound Care Dott.ssa Nela Stiubei ha coronato il suo sogno, cioè aprire il nuovo e unico Ambulatorio Infermieristico Vulnologico in Romania.

Sono estremamente felice di pubblicare la sua prima locandina, augurandole un futuro ricco di successi professionali.

Dott.ssa Nela Stiubei

SC. WOUND CARE SRL

CABINET DE VULNOLOGIE din latină vulnus – plagă / rană

,,Noi avem grijă de plăgile dumneavoastră!”


Vulnologia este o ramură a medicinei, recunoscută la nivel mondial care se ocupă cu procesele de reparare a țesutului și prin urmare se ocupă cu tratarea ulcerelor cronice ( picior diabetic, ulcer varicos, arteriopatic etc.), escare și răni deschise care necesită o îngriire specială.

Ce este vizita vulnologică?

Vizita Vulnologică este primul moment de contact cu pacientul purtător de răni cronice .

Identificarea si depăsirea barierelor de vindecare a plăgilor cronice este esentială pentru stabilirea unui tratament corect.

Se efectuează o evaluare aprofundată a plăgilor, inclusiv analiza holistică a stării de sănătate a pacientului, evaluarea locală a caracteristicilor plăgii și istoricul.

Analiza acestor factori, ajută la stabilirea unui tratament adecvat (produse si tehnici) pentru a obține vindecarea rapidă a plăgilor.

În timpul vizitei vulnologice, leziunea este pusă în scenă, fotografiată, masurată și clasificată, după care va urma implementarea schemei terapeutice cu pansamente inteligente, respectând protocoalele internationale.

Ce sunt plăgile?

Plaga reprezintă o discontinuitate la nivelul pielii; o lipsă de țesut.

O plagă ușoară, precum o tăietură, o julitură sau o arsură, se vindecă de obicei intr-un interval de 2-4 săptămâni. Acest lucru este valabil pentru majoritatea plăgilor, datorită capacitatii de regenerare a țesuturilor. Acestea sunt plăgi acute.

Plăgile care nu se vindecă timp de șase săptămâni sunt considerate cronice. Plăgile cronice au o varietate de cauze, inclusiv probleme circulatorii, diabet sau infecții. Printre cei mai întâlniți factori ce pot duce la o vindecare greoaie sau întarziată a plăgii, se numără: diabetul, bolile cardiace, circulația sangvină, deficitară (venoasă sau arterială), imobilizarea prelungită, infecțiile, fumatul, vârsta, etc.

Ce sunt şi cum acţionează pansamentele inteligente (hidroactive)?

Acțiunea pansamentelor inteligente (hidroactive), se bazează pe crearea la nivelul rănii a unui mediu umed echilibrat, favorabil regenerării ţesutului şi închiderii rănii. Pansamentele nu conţin substanţe medicamentoase şi nu provoacă alergii, acţiunea lor bazându-se pe principii fizice, proprii structurii şi materialului component.

Care este diferenţa dintre tratamentul tradiţional al plăgilor şi tratamentul cu pansamente hidroactive?

Tratamentul tradiţional al plăgilor cronice, are la bază curăţarea cu apă oxigenată, cloramină şi utilizarea în scop terapeutic a preparatelor pe bază de nitrat de Ag, acid boric, hidrocortizon, etc. Deşi sunt foarte ieftine, metodele tradiţionale necesită tratament de lungă durată care duce în final la atingerea unor costuri ridicate şi în mare parte din cazuri, plăile nu au o evoluție favorabilă, prelungind suferința pacientului. Faţă de metodele convenţionale, tratamentul modern creşte confortul pacientului, datorită atenuării durerii la nivelul plăgii, schimbului atraumatic al pansamentului (pansamentele inteligente nu se lipesc de plagă), reducerii riscului de reacţii alergice. Totodată, posibilitatea efectuării tratamentului la domiciliu, duce la scăderea costurilor spitaliceşti.

Rata medie de vindecare cu metodele tradiționale durează ani, iar în cazul tratamentului inteligent 3-4 luni.

Pansamentele utilizate în tratamentul modern, au la bază principiul hidroactiv, asigurând condiţii optime pentru toate cele trei stadii de vindecare a plăgii:

 1. Faza de curăţare, plaga este de cele mai multe ori încărcată cu microbi, resturi celulare, secreţii fibrinoase şi exsudat în exces;
 2. Stimularea formării celulelor noi (granulaţia);
 3. Închiderea plăgii (epitelizarea).

Se impune utilizarea mai multor tipuri de pansamente, pentru fiecare fază din procesul de vindecare. Alegerea pansamentului corespunzător, reprezintă punctul-cheie pentru succesul tratamentului, selecţia făcându-se în funcţie de aspectul plăgii şi implicit de stadiul în care se află acesta.
De reținut este faptul că succesul terapeutic este posibil numai prin alegerea corectă a pansamentului, corespunzător aspectului ulcerului.

Cabinetuleste dotat cu aparatură de ultimă generație:

 • aparat pentru screening vascular, ( în cadrul acestei investigatii se anlizează venele și arterele mari ale căror probleme cauzează afecțiuni cu consecințe grave, ex. AVC, amputații sau moarte).
 • aparat pentru debridare cu ultrasunete;
 • micromotor pentru pedichiură medicală;
 • unitate tratament cu 3 motoare;
 • autoclav ( aparat de sterilizat);
 • masă tratament cu infraroșu, pentru păstrarea în siguranță a materialelor sterile;
 • lampă Led;
 • cântar compoziție corporală.

SERVICII:

 • Educația specifică petru prevenirea escarelor si a leziunilor de orice tip;
 • Țestul indice gleznă – braț: boala arterială periferică (BAP),
 • Realizarea de tratamente conservative și aplicarea pansamentelor specifice, inteligente si de ultimă generație;
 • Terapia compresivă (reprezintă tratamentul de baza al insuficienței venoase cronice, incluzând ulcerul varicos);
 • Realizarea operațiunilor de debridare a ulcerațiilor (înlaturarea țesuturilor moarte);
 • Îndrumarea paciențiilor către alte specialitati medicale (dermatologie, chirurgie si chirurgie vasculară), atunci când există complicații;
 • Pedichiură medicală.
 • Măsurarea funcțiilor vitale (tensiune arterială, glicemie, colesterol);
 • Injectii intramuscolare, intravenose, perfuzii etc.
 • Masurarea IMC (indice de masă corporală).
 • Analiza precisă a corpului prin intermediul tehnologiei BIA/ IMC.
 • Nutriție dietă și stil de viată;
 • Tratament la domiciliu la cererea pacientului.

îNGRIJIREA TA – PASIUNEA MEA”

Programări se fac la :

Tel: 0738 497 732 sau 0761 724 550

E-mail: nela.woundcare@gmail.com

Site: www.carewound.ro

HARTA:

Strada Anghel Saligny, Bl. 2K, Cabinet 3

Alba Iulia

 Locandina scaricabile qui sotto:


         “Ci prendiamo cura delle tue ferite!”

   Vulnologia è una branca della medicina, riconosciuto a livello mondiale che fare con i processi di riparazione dei tessuti e quindi si occupa del trattamento delle ulcere croniche (piede diabetico, ulcere varicose, arteriosa, ecc), piaghe da decubito e ferite aperte che richiedono nutrito speciale .
  Che cos’è una visita vulnologica?
  visita Vulnologică è il primo momento di contatto con il paziente tenendo ferite croniche.
Identificare e superare le barriere per la guarigione delle ferite croniche è essenziale stabilire un trattamento equo.
Eseguire una valutazione approfondita delle ferite, compresa l’analisi della salute olistica del paziente, valutazione delle caratteristiche della ferita locali e la storia.
L’analisi di questi fattori, aiuta a stabilire un corretto trattamento (prodotti e tecniche) per ottenere la rapida guarigione delle ferite.
Durante la lesione visita vulnologice va in scena, fotografato, misurato e classificate, che sarà seguita da realizzazione del regime spogliatoio intelligente rispettando protocolli internazionali.
Quali sono le piaghe?

Plaga è una discontinuità nella pelle; una mancanza di tessuto
Una leggera ferita, come un taglio, un graffio o una bruciatura, di solito guariscono entro un periodo di 2-4 settimane. Questo è vero per la maggior parte delle ferite dovute alla capacità di rigenerazione dei tessuti. Queste sono ferite acute.
Le ferite non cicatrizzate per sei settimane sono considerate croniche. Le ferite croniche sono una varietà di cause, tra cui problemi circolatori, il diabete o infezione. Tra i più comuni fattori possono portare a rallentare o ritardata guarigione delle ferite comprendono: diabete, malattie cardiache, la circolazione del sangue, scarsa (venosi o arteriosi), immobilizzazione prolungata, infezioni, fumo, età, etc.

Cosa sono e come funzionano le medicazioni intelligenti (idroattive)?
 Azione medicazione intelligente (idroattive) si basa sulla ferita creando un ambiente umido equilibrato favorevole alla rigenerazione dei tessuti e la chiusura della ferita. Le medicazioni non contengono sostanze medicinali e non causano allergie, la loro azione basata su principi fisici, il suo materiale struttura e dei componenti.

  Qual è la differenza tra il trattamento tradizionale di ferite e condimenti trattamento idroattive?
tradizionale trattamento delle ferite croniche si riferiscono al lavaggio con acqua ossigenata, cloramina, e l’uso terapeutico dei preparati di nitrato di Ag, acido borico, idrocortisone, etc. Anche se, i metodi tradizionali molto economici richiedono un trattamento a lungo termine che porta in ultima analisi, di ottenere costi elevati e in gran parte dei casi, i pagamenti hanno uno sviluppo positivo, prolungando il paziente sofferente. Rispetto ai metodi convenzionali, moderno trattamento aumenta il comfort del paziente, l’alleviamento del dolore nella ferita, la medicazione di scambio atraumatica (intelligenti condimenti non si attaccano alla ferita), per ridurre il rischio di reazioni allergiche. Tuttavia, la possibilità di effettuare la terapia domiciliare porta a una riduzione dei costi ospedalieri.

I metodi tradizionali di guarigione medio prendono anni, e se il trattamento intelligente 3-4 mesi.
Le medicazioni utilizzate nel trattamento moderno, sulla base del principio idroattive fornire le condizioni ottimali per tutte e tre le fasi di guarigione della ferita:

 1. La fase di pulizia, la ferita è il più spesso carico di microbi, detriti cellulari, e essudato fibrinoso in secrezioni in eccesso;
 2. Stimolazione della nuova formazione cellulare (granulazione);
 3. Chiusura della ferita (epitelizzazione).

Si richiede l’uso di diversi tipi di condimenti, per ogni fase del processo di guarigione. La scelta della medicazione modo appropriato è il punto fondamentale per il successo del trattamento, la selezione essendo fatto da comparsa delle ferite e stato predefinito in cui si trova.
   Ricordare è che il successo terapeutico è possibile solo attraverso la corretta scelta di vestire in modo appropriato comparsa dell’ulcera.
 Il cabinet è dotato di attrezzature all’avanguardia:
Macchina per lo screening vascolare (come parte di questa indagine sta analizzando grandi vene e arterie cui malattia provoca problemi con gravi conseguenze, ad es. ictus, amputazione o morte).
apparecchi di sbrigliamento ad ultrasuoni;
micromotore per pedicure medica;
unità di trattamento con 3 motori;
autoclave (sterilizzatore);
trattamento di m
assa con infrarossi, per la conservazione in sicurezza di materiali sterili;
Lampada a led;
pesare la composizione corporea.

SERVIZI:

 Educazione specifica per prevenire fuga e lesioni di qualsiasi tipo;

Indice della caviglia: malattia arteriosa periferica (BAP)
Creare trattamenti conservativi e applicare bende specifiche, intelligenti e all’avanguardia;
Terapia compressiva (rappresenta il trattamento di base dell’insufficienza venosa cronica, compresa l’ulcera varicosa);
Esecuzione di operazioni di debridement dell’ulcera (rimozione di tessuti morti);
Guida pazienti ad altre specialità mediche (dermatologia, chirurgia e chirurgia vascolare) quando ci sono complicazioni;
Pedicure medica
Misurazione delle funzioni vitali (pressione sanguigna, glicemia, colesterolo);
Iniezioni intramuscolari, endovenose, per infusione, ecc.
Misurazione dell’IMC (indice di massa corporea).
Analisi accurata del corpo tramite tecnologia BIA / IMC.
Dieta alimentare e stile di vita;
Trattamento domiciliare su richiesta del paziente.

             “IL TUO AVVERTIMENTO – LA MIA PASSIONE”

   
Gli orari sono fatti a:
Tel: 0738 497 732 o 0761 724 550
E-mail: nela.woundcare@gmail.com
Sito: www.carewound.ro

MAP:
Strada Anghel Saligny, Bl. 2K, Cabinet 3
Alba Iulia

Locandina scaricabile qui sotto : 

admin

PROGETTO ITALIANO IN WOUND CARE 🇮🇹. SITO UFFICIALE DI LESIONI TOUR ®️. DAL 2017 Premio Eccellenze Italiane Assotutela 2020-2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.